Kategorie

Postanowienia ogólne

§1

 1. Sklep Internetowy „Tramontana” działający pod adresem www.tramontana.net.pl, prowadzony jest przez Katarzynę Maksajda z siedzibą w Pabianicach przy ul. Stanisława Kunickiego 11 zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego ds. Gospodarki zwany dalej „Sklepem

 2. Niniejszy regulamin określa zakres i warunki zakupu towarów w sklepie internetowym „Tramontana” poprzez osobę upoważnioną zwanym dalej „Sprzedawcą

 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumenta oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.) oraz przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym.

§ 2

 1. Dokonanie zakupów w naszym sklepie oznacza akceptację reguł niniejszego regulaminu.

 2. Z oferty mogą korzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą zwanym dalej „Kupującym” lub „Klientem” .

 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, iż Klient zapoznał się z powyższym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 4. Każdy klient za pierwszym razem zobligowany jest do aktywacji konta w tramontana.net.pl – zarejestruj się. Dane osobowe podawane podczas rejestracji klienta będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" i nie będą udostępniane zewnętrznym podmiotom. Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Zamawiający podając te dane i przesyłając je poprzez wysłanie formularza wyraża równocześnie zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie. Zgoda taka może być przez klienta w każdej chwili odwołana poprzez wysłanie do firmy „Tramontana” listu e-mail z takim żądaniem.

§ 3

 1. Z wykorzystaniem sklepu Klient ma możliwość złożenia niewiążącego zamówienia mającego na celu przygotowanie umowy na różnego rodzaje towary i usługi dostępne w sklepie.

 2. Po złożeniu zamówienia w sklepie może dojść do zawarcia umowy sprzedaży, bez jednoczesnej obecności obu Stron przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, której przedmiotem są wiadomości e-mail.

 3. Wszelkie treści zawarte w Sklepie Internetowym w szczególności ogłoszenia, reklamy cenniki i wszystkie pozostałe informacje umieszczone w domenie tramontana.net.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 4. Wszelkie ceny podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (zł) i są podawane w wartościach netto i brutto, z ich wyszczególnieniem.

 5. Zamówienia realizowane są na terenie całego kraju.

 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia są przyjmowane, potwierdzane i realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 18:00.

 7. Chcąc otrzymać fakturę VAT na zakupiony towar należy podać przy rejestracji klienta całą nazwę firmy wraz z jej adresem oraz numerem NIP oraz w formularzu zamówienia podczas jego składania w miejscu „Uwagi dotyczące zamówienia” zadeklarować chęć otrzymania faktury VAT.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

Składanie zamówienia

§ 4

 1. W celu złożenia za pośrednictwem Sklepu zamówienia mającego na celu przygotowanie umowy na towary dostępne w sklepie (umowa sprzedaży), Klient powinien wejść na stronę internetową i dokonać wyboru towarów aktualnie dostępnych w sklepie poprzez skorzystanie z przycisku „Dodaj” lub „Kup” (2), przejść do koszyka (3), prawidłowo wypełnić formularz ze wskazaniem danych Klienta, a w szczególności podania numeru telefonu komórkowego/stacjonarnego i adresu e-mail w celu niezwłocznego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę (4) oraz zaakceptować koszyk (5).

 2. Zamówienie złożone bez wymaganych danych jest uważane za nieistniejące i będzie usuwane.

 3. Po spełnieniu w/w warunków zamówienie uznawane jest za złożone.

 4. Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie Klienta, że podane przez Niego dane podane w formularzu w związku ze złożeniem zamówienia są zgodne z prawdą.

Realizacja zamówienia

§ 5

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta prawdziwych danych osobowych zawartych w wypełnionym formularzu stanowiącym podstawę złożenia zamówienia.

 2. Sprzedawca zastrzega prawo niezrealizowania zamówienia w sytuacji gdy Klient składający zamówienie podał nieprawdziwe dane osobowe lub informacje dotyczącego jego zdolności do czynności prawnych lub z innych powodów weryfikacja stała się niemożliwa.

 3. Warunkiem weryfikacji zamówienia i realizacji zamówienia jest otrzymanie od Klienta potwierdzenia chęci dokonania zakupu zamówionego. Potwierdzenie polega na kliknięciu linku po dokonaniu zakupu „potwierdzam zamówienie” znajdującym się w potwierdzeniu zamówienia przesłanym automatycznie do klienta przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail. Potwierdzenia należy dokonać max. w ciągu 48h od momentu złożenia zamówienia.

 4. Zamówienia bez potwierdzenia po 48h będą usuwane.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dodatkowego potwierdzenia zamówienia drogą telefoniczną poprzez bezpośredni kontakt Sprzedawcy z Klientem na numer telefonu stacjonarnego/komórkowego podany podczas rejestracji w naszym sklepie.

 6. Sprzedawca po potwierdzeniu, że zamówiony towar znajduje się w magazynie, wysyła za pośrednictwem poczty elektronicznej do Klienta informację, o przyjęciu zamówienia do realizacji wraz z numerem rachunku bankowego i danymi do przelewu po wyborze przez Klienta tej formy płatności w związku z koniecznością uiszczenia zapłaty za zamówiony towar.

 7. W przypadku braku częściowo lub w całości zamawianych towarów w magazynie Klient zostanie o tym poinformowany w odrębnej wiadomości e-mail.

 8. Jeżeli klient zadeklaruje chęć podtrzymania swojego zamówienia zmniejszonego o towary, których brakuje w naszym magazynie zobowiązany jest do 48h odpowiedzieć na w/w wiadomość treścią potwierdzającą zamówienie dostępnych towarów.

 9. Tym samym zamówienie zostanie przyjęte do realizacji. W przypadku braku odpowiedzi na w/w wiadomość po 48h, lub wcześniejszym przesłaniu informacji przez Klienta o rezygnacji z chęci zakupu zamówionego towaru, zamówienie ulegnie anulowaniu i do zawarcia umowy nie dojdzie.

 10. Sprzedawca zastrzega prawo do niezrealizowania zamówienia w szczególności w sytuacji, gdy: 
  a) Klient podał nieprawdziwe lub fałszywe dane osobowe w formularzu stanowiącym podstawę złożenia zamówienia,
  b) Braku kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem mailowym, 
  c) Nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta, 
  d) Uznania przez Sprzedawcę, że złożone zamówienie nastąpiło z podejrzeniem naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego w tym podania się za inną osobę lub wykorzystania cudzych danych identyfikacyjnych,
  e) Zaistnienia okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, a uniemożliwiających realizację zamówienia, 
  f) Braku towaru w magazynie i niemożliwości jego sprowadzenia

Forma zapłaty

§ 7

Za zamówione towary Klient będzie płacił według wyboru: 
          a) gotówką przy odbiorze osobistym, 
          b) przelewem na rachunek bankowy i dane do przelewu podane na wysłany za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Sprzedawcę adres mailowy Klienta niezwłocznie po przyjęciu zamówienia do realizacji.

Zawarcie umowy

§ 8

 1. Zawarcie umowy następuje po otrzymaniu przez Klienta wiadomości mailowej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

 2. Zawarcie umowy w sytuacji o której mowa w § 5 ust. 7 niniejszego regulaminu następuje w momencie potwierdzenia realizacji zamówienia dostępnych towarów ze strony Klienta w odpowiedzi na wiadomość mailową Sprzedawcy.

Dostarczenie przesyłki

§ 9

 1. Koszty dostawy ponosi Klient.

 2. Koszty wysyłki wyliczane są automatycznie przez program sklepu w zależności od wagi przesyłki. Koszty te podane są w formularzu zamówienia w jego końcowej fazie, lecz przed zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta.

 3. Klient zatwierdzając zamówienie poprzez kliknięcie w formularzu zamówienia przycisku „realizuj zamówienie” akceptuje równocześnie podane koszty przesyłki.

 4. Klient ma prawo wyboru formy zapłaty oraz przesyłki. Formy te wybierane są w formularzu zamówienia sklepu w domenie tramontana.net.pl

 5. Wybierając sposób zapłaty o którym mowa § 7 a niniejszego regulaminu Klient ma prawo wybrać formę przesyłki jako „przesyłka kurierem” (zależna od wagi).

 6. Wybierając sposób zapłaty o którym mowa § 7 b niniejszego regulaminu Klient ma prawo wyboru formy przesyłki jako: „przesyłka kurierem za pobraniem”.

 7. Wszystkie przesyłki za pobraniem są ubezpieczane.

 8. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy przesyłki niż wymienione w § 9 ust. 5 i 6 niniejszego regulaminu, klient musi skontaktować się z działem sprzedaży.

 9. Aby zamówienie zostało zrealizowane – w tym nastąpiło wydanie przesyłki przez pracownika firmy kurierskiej – Klient zobowiązany jest okazać dowód osobisty, zapłacić za zamówiony towar przy wyborze formy płatności o którym mowa w § 7 b niniejszego regulaminu.

 10. W obecności Kuriera Klient jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przesyłki, zgodności z zamówieniem oraz czy nie nastąpiło uszkodzenie mechaniczne towaru podczas transportu.

 11. Jeśli towar nie jest zgodny z zamówieniem Klient może odmówić przyjęcia przesyłki, wypełnić załączony do przesyłki protokół reklamacyjny i powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji celem przygotowania ponownej dostawy.

Anulowanie zamówienia i odstąpienie od umowy 

§ 10

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

 2. Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Klient indywidualny korzystający ze Sklepu, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 10 dni od dnia wydania towaru, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej z dopiskiem "Sklep Internetowy”.

 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość dołączany jest do przesyłki.

 4. Klient potwierdza na piśmie, że został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie do odstąpienia od umowy i że otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

 5. Osobom fizycznym, które zawierają umowę na odległość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz Klientom innym niż osoby fizyczne nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3.

§ 11

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 10 ust. 2, otrzymana przesyłka zawierająca towar powinna zostać zwrócona Sprzedawcy jednocześnie ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. Klient powinien:
  a) dostarczyć kompletną przesyłkę wraz z towarem w stanie niezmienionym tj. nie noszącym śladów przekraczających zakres zwykłego użytkowania w oryginalnym opakowaniu, co w szczególności zabezpiecza przed uszkodzeniem towaru w trakcie transportu, na adres podany w formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, dostarczanego razem z przesyłką,
  b) poprawnie wypełnić i własnoręcznie podpisać formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,
  c) przesłać oryginały dostarczonych wraz z przesyłką dokumentów.

 3. Klient powinien zachować fakturę VAT wystawioną przez Sprzedawcę.

 4. Po przyjęciu zwrotu towaru, Sprzedawca prześle Klientowi fakturę korygującą do ww. faktury VAT. Klient zobowiązany jest podpisać i odesłać Sprzedawcy kopię faktury korygującej.

 5. Zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwróconego towaru, według wyboru Klienta poprzez wykonanie przelewu lub przekazu przez Sprzedawcę na wskazane przez Klienta konto, jeśli nastąpiła wcześniejsza zapłata za towar.

 6. Zwrot przesyłki z towarem powinien nastąpić na koszt Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres podany w oświadczeniu o odstąpieniu gdzie sporządzany jest protokół jej przyjęcia obejmujący w szczególności:
  - opis zawartości przesyłki pod względem jej kompletności,
  - opis stanu zwracanego towaru.

Niezgodność towaru z umową

§ 12

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z poźn. zm.).

 2. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości mailowej lub pismo na podany adres:

Przetwarzanie danych osobowych

§ 13

Dane osobowe podane przez Klienta podczas wypełniania formularza w trakcie procesu zamawiania, przetwarzane są przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia oraz w celu archiwizacji.

Postanowienia końcowe

§ 14

 1. Sprzedawca zastrzega prawo zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.

 2. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie www.tramontana.net.pl dla wszystkich korzystających ze Sklepu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie publikacji zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.

 3. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych osób korzystających ze Sklepu.

§ 15

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen i dostępności towarów znajdujących się w Sklepie.